Snow

Probably near Pine Mountain

2108
2105
2106
2107